Вторник, 13.11.2018, 00:59
Меню сайта
Поиск
Категории раздела
Главная » Статьи » Секция 2

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

УДК 330.341.1

 

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

Жукова Оксана Геннадіївна, студентка кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Беззубко Борис Ігорович, асистент кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

 

Постановка проблеми. Одним з важливих чинників економічної ефективності підприємства, на сучасному етапі розвитку ринкових відносин, є наявність у нього стратегії розвитку. Перехід до ринкової системи господарювання посилив необхідність інноваційного розвитку в економіці України. Реалізація інноваційних перебудов дозволить забезпечити високі показники економічного розвитку та підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Інноваційна діяльність є однією з основних складових процесу забезпечення успішного функціонування підприємств. Сучасний стан економіки вимагає інтенсивної інноваційної діяльності, ефективної організації досліджень та розробок, зниження інноваційних ризиків та розробки інноваційної стратегії для кожного суб’єкту господарювання [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблематики інноваційної діяльності вітчизняних підприємств займалися такі вітчизняні вчені, як А.А. Костюк [1], Т.О. Пожуєва [2], В.В. Бальтюкевич [6] та ін.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз стану інноваційної діяльності українських підприємств, визначення проблем та перспектив розвитку інноваційної стратегії суб’єктів господарської діяльності.

Основний матеріал дослідження. Пріоритетним напрямом розвитку національної економіки на сьогодні заявлена розробка інноваційної політики, а її значення визнається на загальнодержавному рівні. Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників конкурентоспроможності продукції, забезпечує ефективність використання виробничих ресурсів, підвищує ступінь адаптованості підприємств до зовнішнього середовища, розширює його можливості щодо виходу на нові ринки продукції, створює умови довгострокової стабільності.

Статистичні дані за 1991-2000 роки свідчать, що в країні в цей період часу спостерігалася тенденція відставання технічного рівня техніки та технологій від їх рівня у розвинених країнах світу, скорочення масштабів впровадження нововведень в науці та техніці. У 2000 році кількість підприємств в Україні, які займалися інноваційною діяльністю складала 14,8 % від загальної кількості підприємств, в 2001 році цей показник знизився до 13,9% [2].

В сучасних умовах господарювання інновації – це необхідна і об’єктивна умова підвищення конкурентоспроможного розвитку кожного підприємства. Україна стала на інноваційний шлях розвитку економіки. На користь цього свідчить велика кількість заходів, прийнятих на державному рівні, зокрема, прийняття в новій редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України, яка передбачає підвищення конкурентоспроможності економіки на основі структурно-інноваційної моделі економічного зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення виробництва. Успішне здійснення інноваційної стратегії має ґрунтуватися на досконалій нормативно-правовій базі, тому необхідно детально дослідити сучасний стан інноваційної діяльності країни та визначити основні шляхи вдосконалення інноваційної політики [1].

 

Таблиця 1

Інноваційна активність підприємств України за 2000-2011рр., млн. грн.


*Джерело: Державний комітет статистики [3].

За даними наведеними у Таблиці 1 можна зробити висновок, що за 2011 рік частка підприємств, які займалися інноваційною діяльністю збільшилася на 2,4 %, тобто спостерігається стабільне зростання кількості підприємств, що впроваджують інновації у свою діяльність [3].

 

Таблиця 2

Джерела фінансування інноваційної діяльності, млн. грн. 

*Джерело: Державний комітет статистики [3].

Аналізуючи дані Таблиці 2 видно, що основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є кошти підприємства. Це спонукає підприємства передивитися свою роботу в напрямку розробки стратегічних планів, зокрема в розробці інноваційної стратегії.

Державною формою підтримки нововведень є спеціальний режим інноваційної діяльності, який передбачається законом «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» і законом «Про інноваційну діяльність», проте вони неповністю забезпечують фінансування інновацій [4,5].

Поєднання інвестиційної та інноваційної діяльності, вкладення значних коштів у сучасні інноваційні розробки та виробництво інноваційних продукції необхідно розглядати як один з найважливіших факторів ефективного функціонування підприємств у конкурентному середовищі.

Створюючи план інноваційного розвитку підприємства слід враховувати ризики, які можуть виникнути:

ступінь новизни нововведення;

тривалість розробки та впровадження інновацій;

складність системи планування;

часта заміна предмета і об’єкта дослідження;

ризик капіталовкладень;

конкурентоспроможність.

Планування виступає визначальним етапом в процесі формування інноваційної стратегії підприємства. Основними помилками під час його реалізації є: відсутність необхідної інформації для прийняття стратегічних рішень; відсутність альтернативних планів; нерозвинену систему поточного аналізу та контролю стратегічного плану [6].

Висновки. Інноваційна діяльність підприємств є одним із основних факторів забезпечення стабільного економічного розвитку України. Тому важливим є вчасне виявлення проблем та розроблення дієвих інструментів їх інноваційного розвитку. Забезпечення інноваційної активності підприємств України повинно здійснюватися в комплексі національної інноваційної політики, створення високотехнологічних виробництв і залучення інвестицій.

 

Література

 

1.                Костюк А.А. Інноваційний розвиток підприємств: економічні умови, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / А.К. Костюк // Економічні науки. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2011_7.pdf

2.                Пожуєва Т.О. Інноваційна стратегія підприємства в сучасних умовах / Т.О. Пожуєва // Вісник економічної науки України. – Запоріжжя, 2010. - №1. – С. 163-167.

3.                Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

4.                Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14

5.                Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/40-15

6.                Бальтюкевич В.В. Формування інноваційної стратегії підприємства / В.В. Бальтюкевич // Економіка управління: праці Одеського політех. Університету. – Одеса, 2011. – №2(36). С. 307-311

Категория: Секция 2 | Добавил: Zhesha (20.03.2013)
Просмотров: 914 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: