Среда, 21.08.2019, 12:15
Меню сайта
Поиск
Категории раздела
Главная » Статьи » Секция 2

Роль бізнес-інкубаторів у розвитку операційної діяльності підприємства

УДК 334.012.64

 

Роль бізнес-інкубаторів у розвитку операційної

діяльності підприємства

 

Мартиненко Юлія Олегівна, Тхір Анастасія Михайлівна, студентки кафедри "Менеджмент невиробничої сфери” Донецького державного університету управління

 

Ободець Роман Васильович, к.держ.упр., доцент кафедри "Менеджмент невиробничої сфери” Донецького державного університету управління

 

Мале підприємництво є важливим елементом ринкової економіки, без якого не може стійко розвиватися держава. Формування сприятливих умов для розвитку малого підприємництва забезпечує населенню отримання доходів від самостійної господарської діяльності, а місцевим бюджетам – податки [2].

Саме тому урядом було створено програму розвитку інноваційного підприємництва, яка включає в себе створення венчурних фондів а також створення в регіонах технопарків та інноваційних бізнес-інкубаторів (БІ). Бізнес-інкубатори визнані одним з найбільш результативних елементів підтримки підприємництва в світі, які сприяють прискоренню розвитку малих підприємств в 7-22 рази, знижуючи ризик в бізнесі до 20%.

Будь-який інноваційний бізнес, як і бізнес взагалі,  проходить декілька стадій свого розвитку, на яких йому необхідна підтримка, як в області фінансування, так і в області створення необхідної організаційної інфраструктури підприємства, яку і надає бізнес-інкубатор [1].

Питанням розвитку бізнес-інкубаторів в Україні та його підтримкою операційної діяльності займалися такі вчені як: Андрєєв В.О. [1], Васильєва Л.М. [3], Гаташ В. [4], Федулова Л.І., [6] Василенко В. О. [5] та інші.

Метою даної роботи є визначення ролі бізнес-інкубаторів у розвитку операційної діяльності підприємства.

Національна Асоціація Бізнес Інкубації США визначає бізнес-інкубатор як «динамічний процес розвитку підприємств». Інкубатори опікують молоді фірми, допомагаючи їм виживати і рости під час початкового періоду, коли вони найбільш уразливі.

Інкубатори забезпечують практичну адміністративну допомогу, доступ до фінансування й основні професійні і технічні послуги. Головна мета програми інкубації — готувати і випускати успішні підприємства, що є фінансово життєздатними й автономними, навіть коли вони залишають інкубатори, через 2 чи 3 роки.

Бізнес-інкубатори є необхідним елементом виживання і успішної діяльності малих інноваційних структур тому, що вони надають численні інноваційні послуги, до яких, зокрема, належать:

-        оренда приміщень;

-        прокат наукового і технологічного устаткування на певний період;

-        консультації з економічних та юридичних питань;

-        фінансові послуги;

-        експертиза інноваційних проектів (науково-технічна, екологічна, комерційна);

-        інформаційне та рекламне забезпечення, то що [4].

Нині в Україні діє 70 бізнес-інкубаторів, бурхливе зростання числа яких, свідчить про їх ефективність у вирішенні таких завдань, як підвищення ділової активності регіонів через розвиток внутрішніх ринків, диверсифікацію регіонів, зростання числа малих підприємств та підвищення їх життєздатності, найбільш повне використання ресурсів і розширення оподатковуваної бази регіонів, підвищення інноваційної активності, створення та зміцнення зв'язків між малим бізнесом та іншими секторами економіки, а також міжрегіональних і міжнародних зв'язків, зростання зайнятості та рівня життя населення.

В умовах перехідної економіки України досить актуальним є те, що бізнес-інкубатори не тільки сприяють розвитку малих підприємств, але також можуть стати інструментами «конверсії» економічного потенціалу великих неконкурентоспроможних підприємств в сферу малого бізнесу. Схему взаємодії бізнес-інкубатору та малого підприємства зображено на рис. 1. [1]

Подпись: Навчально-методична підтримкаПодпись: Психологічна підтримка


Рис. 1 Взаємодії бізнес-інкубатору та малого підприємства

 

Саме тому БІ є вдалим трампліном для розвитку і становлення операційної діяльності підприємства. Операційна діяльність підприємства є центральною ланкою будь-якого підприємства з випуску продукції і надання послуг. У цій системі реалізується операційна функція, тобто сукупність дій по переробці (перетворенню) ресурсів, одержуваних із зовнішнього середовища, і видачі результатів діяльності в зовнішнє середовище. Операційна система будь-якого підприємства складається з трьох підсистем [6]:

 - переробної (виконує продуктивну роботу, безпосередньо зв'язану з перетворенням вхідних величин у вихідні результати);

 - забезпечення (не зв'язана безпосередньо з виробництвом виходу, але виконує необхідні функції забезпечення переробної підсистеми);

 - планування і контролю (одержує інформацію з зовнішнього і внутрішнього середовищ про стан переробної підсистеми і підсистеми забезпечення, обробляє цю інформацію і видає рішення про те, як повинна працювати переробна підсистема).

Основною метою виробничого підприємства є створення і виробництво конкурентоспроможних товарів. В умовах розвиненої ринкової економіки одними з основних факторів, що визначають конкурентоспроможність товарів, є так звані конкуруючі пріоритети, до числа основних з яких відносяться своєчасність постачання продукції, швидкість виконання замовлення на продукцію, витрати, пов'язані з її виготовленням, якість товарів і послуг, гнучкість. Поліпшення конкуруючих пріоритетів і підвищення на цій основі конкурентоспроможності є основною метою такої діяльності виробничого підприємства як управління операціями [6].

Організаційна структура і техніка управління є елементами механізму управління і включають відповідно: функціональну й організаційну структуру, схему організаційних відносин, професіоналізм управлінського персоналу, комп'ютерну й оргтехніку, канали передачі інформації, систему документообігу Табл. 1[5].

Таблиця 1.

Система управління операційною системою виробничого підприємства

 

Процес управління як елемент управлінської діяльності містить у собі систему комунікацій, розробку і реалізацію управлінських рішень, інформаційне забезпечення. Організаційна структура повинна перешкоджати прийняттю неправильних рішень, це має бути структура, що забезпечить високу ефективність роботи усієї команди, що на первинному етапі і контролює бізнес-інкубатор.

Загальний стан операційної системи на виробничому підприємстві характеризується змінами в технологічних процесах, управлінні персоналом, системі якості, системі забезпеченості виробництва інформацією, технологічною документацією, нововведеннями, сировинними, енергетичними, аналітичними ресурсами [6].

Таким чином розвиток малого підприємництва залежить сьогодні значною мірою від наявності таких форм його підтримки та розвитку, як бізнес-інкубатори, основною концепцією яких має бути не тільки надання консультативних послуг і виконання конкретних замовлень, а також створення умов для адаптації підприємця до ринкового середовища, сприяння досягненню необхідного рівня професіоналізму та підтримка діяльності підприємства.

 Операційна діяльність підприємства є центральною ланкою будь-якого підприємства по випуску продукції і наданню послуг. У цій системі реалізується операційна функція, по переробці ресурсів, одержуваних із зовнішнього середовища, і видачі результатів діяльності в зовнішнє середовище у вигляді товарів чи послуг.

 

Список використаних джерел:

 

1. Андреєв В.О. та ін. Результати програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / Розвиток науково-технологічних парків та інноваційних структур інших типів: Україна і світовий досвід: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3-5.11.02 р.). Львів, ЛвЦНТЕI, 2008. С. 41-46.

2. Бізнес-інкубування та інноваційні центри: сучасні технології підтримки підприємництва і розвитку інноваційної економіки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.academia.org.ua/? p=326

3. Васильєва Л.М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - №1. - С. 50-54

4. Гаташ В. Бізнес-інкубатор для маленьких і середніх інноваційних фірм. - Інтернет-ресурс. - Сайт «Дзеркала тижня». - http:// www.zn.kiev.ua

5. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В. О. Василенка. - К.: ЦУЛ, 2003. - с. 42-48

6. Федулова Л.І., О.В.Декалюк Управління операційною системою виробничого підприємства: Монографія/ Л.І.Федулова, О.В.Декалюк.- Хмельницький: ХНУ, 2005.

 

Категория: Секция 2 | Добавил: Zhesha (15.03.2013)
Просмотров: 822 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 3.5/2
Всего комментариев: 1
1 Александр  
Данная система очень помогает, очень познавательна и интересна. Спасибо!

Имя *:
Email *:
Код *: