Среда, 21.08.2019, 12:15
Меню сайта
Поиск
Категории раздела
Главная » Статьи » Секция 2

СТАН І ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СФЕРИ ПОСЛУГ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ

УДк 330.322(477.62)

 

стан і проблеми інвестиційної привабливості сфери послуг в донецькому регіоні

 

Шевцова Ольга Аналоліївна, студентка кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Докторова Надія Петрівна, к. держ. упр.,доцент кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Постановка проблеми. У розвинених і в багатьох країнах, що розвиваються протягом останніх десятиліть удосконалювалася структура економіки, відбулася переорієнтація від виробництва товарів до виробництва послуг. У розвинених країнах економічне зростання було досягнуто, в першу чергу, прискореним розвитком сфери послуг. Її частка у ВВП зросла з 55% у 1970 році до 70% - на початку нинішнього тисячоліття. Так, в США, країнах Євросоюзу, Японії сфера послуг забезпечує близько 60% зайнятості населення, а висока продуктивність праці в цій сфері забезпечує більш високі темпи зростання ВВП, ніж видобувний сектор [1].

Для успішної реалізації стратегії переходу сфери послуг на інноваційно-інвестиційну виникає необхідність активізувати діяльність в усіх видах економічної діяльності, зокрема у виробництві і реалізації послуг. Обмежені можливості відтворення основного капіталу в галузях сфери послуг є однією із складових економічної безпеки регіону і значно підриває позиції країни та виробників послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках. Таким чином тільки інвестиційна діяльність є радикальною можливістю підвищення ефективності провідних видів економічної діяльності сфери послуг, а також здійснити докорінну техніко-технологічну, організаційно-економічну модернізацію на ринку послуг.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що Україна має намір інтегруватись в ЄС, курс на інвестиційний розвиток сфери послуг слід розглядати як стратегічне завдання, а всі заходи в цьому напрямі, як  пріоритетні. Тобто вони повинні фінансуватись насамперед, не лише з державного і місцевого бюджетів, а й за рахунок коштів самих підприємств та приватних інвесторів, оскільки йдеться про якісно новий чинник зростання надання послуг та ефективного розв’язання цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні проблеми та практичні аспекти формування сприятливого інвестиційного клімату, аналіз складових, що стимулюють потоки прямих іноземних інвестицій у бік зростання або здійснюють негативний вплив, заходи активізації інвестиційних процесів та вплив держави на їх регулювання розглядаються в наукових працях багатьох вчених, серед яких можна виділити дослідження А. Сидорова [1], Л Багмет [2], А.Майкова [5] І. Дахно, Д.Г. Лук’яненко та ін.

Метою роботи є аналіз стану і виявлення основних проблем та шляхів вирішення інвестиційної привабливості у сфері послуг в Донецькому регіоні.

Основний матеріал дослідження. За 2012 підприємствами та організаціями Донецької області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно, за попередніми даними, 30,1 млрд.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ), що склало дев'яту частину загального їх обсягу в Україні. За цим показником регіон традиційно зайняв в країні друге місце після Києва.

Із загального обсягу капітальних інвестицій, використаних в області у 2012 році, 48,5% припадало на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель і споруд, 44,7% - на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів. Решта інвестиції спрямовані в інші матеріальні та нематеріальні активи.

У порівнянні з 2011 роком загальний обсяг капітальних інвестицій у розвиток економіки області збільшився на 12,4% (у порівнянних цінах).

Серед непромислових видів економічної діяльності збільшилися за 2012 порівняно з попереднім роком капітальні інвестиції, освоєні підприємствами сільського господарства, - на 3,5%, транспорту та зв'язку - на 6,2%, охорони здоров'я - на 33,9%, готельного господарства - на 43,2%, будівництва - в 2,7 рази.

На чверть зросли в порівнянні з 2011 роком інвестиції в житлове будівництво, склавши 1,7 млрд.грн., або 5,5% обласного обсягу всіх капітальних інвестицій. За 2012 рік в області прийнято в експлуатацію 346,1 тис.кв. метрів загальної площі житлових будинків, що в порівнянні з попереднім роком більше на 19,7%.

У той же час скоротилося інвестування в сфері торгівлі - на 4,9%, науки - на 12,5%, освіти - на 47,8%. При збільшенні в 2012 році загального обсягу інвестицій в сільське господарство тваринницька галузь отримала їх менше, ніж рік тому, в 2,6 рази.

В цілому по економіці області основним джерелом фінансування інвестиційної діяльності залишаються власні кошти підприємств та організацій, які в 2012 році склали 20 млрд.грн., або дві третини всіх інвестицій. Використані в якості капітальних інвестицій бюджетні кошти склали 5 млрд. грн., Або 16,5% (у тому числі на кошти державного бюджету припадало 12,7% обласного обсягу). Питома вага банківських кредитів та інших позик склав 13,4% усіх капітальних інвестицій [2].

Завданням державної та регіональної політики у сфері інвестиційної діяльності є формування сприятливого інвестиційного клімату.

Інвестиційний клімат - сукупність економічних, правових, регуляторних, політичних та інших факторів, які в кінцевому рахунку визначають ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх ефективного використання.

Основними законодавствчими актами, що впливають на інвестиційний клімат в Україні, є:

Конституція України;

Господарський, Цивільний, Земельний кодекси України;

Закони України: «Про банки і банківську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів», «Про заставу», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди ) »та інші.

Відповідно до Указу Президента України «Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій» від 30 грудня 2005 року № 1873 створено Державне агентство з інвестицій та інновацій (далі - Держінвестицій). Основними завданнями Держінвестицій є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;

сприяння залученню інвестицій, забезпечення підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей економіки, а також стимулювання вітчизняного виробництва продукції, імпорт якої становить значну частку на ринку України [3].

Державне агентство України з інвестицій та розвитку провело дослідження щодо важливості факторів, що впливають на інвестиційний клімат регіону (Рис. 1). Основними впливовими факторами виявилися: рівень корупції, рівень компетентності влади, рівень розвитку економіки, механізм захисту прав інвесторів, і негативний міжнародний імідж держави.

 

 

Рис. 1 Фактори, що мають вплив на інвестиційний клімат регіону [4].

Для поліпшення інвестиційного клімату держави в законодавчому порядку закріплені основні гарантії іноземним інвесторам:

гарантії щодо примусового вилучення, а також від незаконних дій органів влади та їх посадових осіб. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції за винятком випадків вчинення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій. При цьому іноземному інвестору гарантується адекватна і ефективна компенсація.

компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або не належного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора.

гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності. У такому разі іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі.

гарантії переказу прибутків та використання доходів від іноземних інвестицій. Держава гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

 В Україні створена та функціонує розгалужена інвестиційна інфраструктура: фондові, товарні та універсальні біржі, депозитарії, зберігачі, реєстратори, інформаційно-консультаційні центри, банки, інноваційні та інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, агентства розвитку бізнесу, технологічні та науковий парки, науково-консультаційні центри інвестицій та міжнародного бізнесу, небанківські фінансово-кредитні установи, торговці цінними паперами, інститути спільного інвестування та компанії з управління активами, недержавні пенсійні фонди, адміністратори НПФ, страхові компанії.

Створення в Україні економіки нової якості, розширення прав господарських суб'єктів і регіонів у здійсненні власної економічної політики (виходячи із загального відповідності державної стратегії розвитку) дає можливості для стимулювання інвестиційної активності на регіональному рівні, зокрема шляхом створення особливих територіально-господарських формувань - спеціальних економічних зон (СЕЗ) або територій пріоритетного розвитку (ТПР).

Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» спеціальний режим інвестиційної діяльності може бути встановлений на територіях СЕЗ. Створення таких зон є одним із елементів інвестиційної політики, що дає можливість на основі збільшення надходжень інвестицій, у тому числі іноземних, в окремі регіони України сприяти прискоренню соціально-економічного розвитку цих територій, поліпшенню використання природно-господарського потенціалу, залученню і впровадженню нових технологій, насиченню внутрішнього ринку високоякісною продукцією і т. д [5].

Висновки. Донецька область є інвестиційно привабливою як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів тому, що, по-перше, створена законодавча та нормативна база, що регулює інвестиційну діяльність на території Донецької області, по-друге, в Донецькій області були створені дві вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку, на яких діє пільговий режим інвестування, по-третє, останні два роки Донецька область посідає друге місце серед регіонів України за обсягом інвестицій, що свідчить про зростання об’єму інвестицій в Донецьку область у порівнянні з попередніми роками.

Однак існує і ряд факторів, які негативно впливають на інвестиційний клімат Донецькій області: 

корупція, що охоплює всі сфери економічної діяльності країни, низький рівень ефективності системи захисту прав та інтересів інвесторів, низька ефективність фіскального стимулювання інвестиційної діяльності, регуляторні та адміністративні бар’єри.

Така ситуація свідчить про низьку ефективність державної політики щодо формування інвестиційного клімату, яка, на жаль, за відсутності систематичності та комплексності спрямована лише на протидію окремим негативним чинникам та вирішенню ситуативних проблем. Однак проведені дослідження свідчать, що жоден окремий фактор не в змозі стати фундаментальним інструментом створення сприятливого інвестиційного клімату та компенсувати вплив інших стримуючих факторів.

Тому для більш ефективного використання інвестиційного клімату у відповідності з метою посткризового економічного розвитку та світовими тенденціями інвестиційних процесів необхідно зосередити увагу на реформуванні інвестиційної політики по наступним напрямкам:

 реформувати інвестиційне законодавство у бік гарантування захисту законних прав та інтересів іноземних інвесторів.

 реформування судової системи, що повинно включати заходи із удосконалення системи вирішення комерційних спорів учасників інвестиційного процесу;

 реформувати систему державного регулювання підприємницької активності за рахунок перегляду та значного спрощення оподаткування, зниження рівня адміністративних бар’єрів, встановлення чітких, узгоджених та зрозумілих правил заснування, ведення та закриття бізнесу, спрощення застосування санкцій за порушення умов та порядку здійснення підприємницької діяльності, викоренення бюрократизму та тяганини, що гальмують розвиток інвестиційної діяльності та спричиняють зловживання [5].

Література

1.       Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций, региональный аспект: ВВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ УКРАИНЫ Сидорова А. [Електронний ресурс ]: (збірка наук. праць Донецького національного університету). – 2007. - №4. – с. 1359 - 1367. -  Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_4/1359.pdf

2.       Офіційний сайт Головного управління статикою в Донецькій області: ЗА 2012 ГОД КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,4% Багмет Л.П [Електронний ресурс ]. Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/news/2537_news.php

3.       Офіційний сайт Державного агентства України по інвестиціям і розвитку: Инвестиционный климат [Електронний ресурс ]. Режим доступу: http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?lang=ru&get=212

4.       Офіційний сайт Державного агентства України по інвестиціям і розвитку: Какие важнейшие факторы влияют на инвестиционный климат в Украине? [Електронний ресурс ]. Режим доступу: http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?lang=ru&get=poll

5.       Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: РОЛЬ ДОНЕЦКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС КОНТАКТОВ УКРАИНЫ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Майков А.П. [Електронний ресурс ]: (збірка наук. праць Донецького національного університету). – 2010. - №4. – с 264-269.- Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2010_1/tom1/264.pdf

6.       Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИКА ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ Янович М.В., [Електронний ресурс ]: (збірка наук. праць Донецького національного університету). – 2012. - №2. – с 384-390.- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2012_2/384.pdf

 

Категория: Секция 2 | Добавил: Zhesha (12.03.2013)
Просмотров: 676 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: