Среда, 21.08.2019, 13:11
Меню сайта
Поиск
Категории раздела
Главная » Статьи » Секция 3

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

УДК 334.7

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Хмельницька Наталія Павлівна, Сердюк Вікторія Вікторівна, студентки кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Беззубко Борис Ігорович, асистент кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Постановка проблеми. Постійний розвиток конкурентного середовища, невід’ємною складовою якого є мале підприємництво, став запорукою економічного зростання держави й ефективного використання її ресурсів. Сфера малого бізнесу в Україні, з перших років її існування, була визнана одним з пріоритетних напрямків проведення державної політики, завдяки тому що вона здатна швидко та з мінімальними витратами пристосовуватися до зміни попиту та забезпечувати його на вузько спеціалізованих ринках, задовольняти не масові, а індивідуальні потреби завдяки підвищеній гнучкості. Внаслідок чого відбувається забезпечення ринку необхідною кількістю продукції, що означає подолання дефіциту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні  питання малого бізнесу висвітлено в працях таких провідних науковців, як: З.С. Варналій [4], Л.І. Воротіна [9], Л.А. Колеснікова [10], які акцентують свою увагу на різних підходах до вирішення проблем розвитку малих підприємств.

Мета статті – аналіз стану та перспектив розвитку малого бізнесу за умов трансформації економіки України та дослідження  реальності і дієвості змін, які відбулися в сфері малого бізнесу, визначення негативного та позитивного їх впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

Основний матеріал дослідження. Економічна система України, яка знаходиться у стані трансформування від командно-адміністративних до ринкових відносин, характеризується значними специфічними рисами. Вони обумовлені тимчасовим вакуумом економічної координації, який виникає після руйнування командних важелів впливу на економіку та до утворення дієвих механізмів ринкового саморегулювання та відповідних їм технологій нової державної економічної політики.

Метою економічної стратегії держави в перехідній економіці на першому етапі має бути побудова розвиненої стійкої ринкової економіки –механізму, котрий здатен замінити державне адміністрування в економіці. Вбудовані регулятори економічної системи за своєю формою є діями економічних суб’єктів із переслідування власних економічних інтересів. Тільки із становленням у країні відносно розвиненої ринкової системи, господарські суб’єкти починають адекватно реагувати на сигнали ринку, формувати ефективні приватні економічні стратегії, і з’являється можливість застосовувати традиційні регулятори економічної стабілізації [1].

Відповідно з Господарським кодексом України, малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн. [2].

На сьогоднішній день малий бізнес в Україні займає 5-6% ВВП, але якщо враховувати тіньову економіку, то близько 30% населення зайняті в малому бізнесі. Згідно зі статистикою, у сфері малого бізнесу в Україні станом на 1 січня 2011 року було зареєстровано 151,4 тис. підприємств, які забезпечували 7% ВВП. В Україні найбільша кількість малих підприємств знаходиться в Києві, на другому місці Автономна республіка Крим. Так, станом на початок 2011 року в українській столиці чисельність малих фірм становила 243 на 10 тис. населення. По областям України статистика була такою: найвищими показники концентрації малого бізнесу є у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях (72, 69, 54 підприємства на 10 тис. чоловік населення відповідно), найнижчими - у Рівненській, Чернівецькій та Волинській областях (41, 44, 45 підприємства на 10 тис. чоловік населення відповідно) [3]. На рис.1 наведено кількість підприємств малого бізнесу в Україні станом на 2011 рік.

Рис.1. Статистика концентрації малого бізнесу в Україні за 2011 рік [3]


Нижче наведені основні показники діяльності малих підприємств у порівнянні з середніми за розмірами у 2010 році (табл. 1).

 

Однією із необхідних умов для розвитку малого підприємництва є кредитування. Внаслідок кризи в банків виникла проблема ліквідності, що спричинила зростання відсоткових ставок. Високі відсоткові ставки за кредит, обов’язкова вимога застави, вартість якої значно перевищує суму кредиту, практично унеможливлюють доступність кредитних ресурсів для тих суб’єктів малого підприємництва, які започатковують свою справу. Загалом на 2012 рік Державним бюджетом визначено 10 мільйонів гривень на кредитування малого та середнього бізнесу.

Позитивним зрушенням у сфері розвитку малого бізнесу стало прийняття Кабінетом міністрів України постанови щодо умов його кредитування [5]. Згідно з її положеннями, Український фонд підприємництва на конкурсній основі надає кредити малому бізнесу за умови їх повернення та сплати 1,5% облікової ставки Національного банку України на момент підписання договору. Разом з тим, украй несприятливим для малого бізнесу є новий Податковий кодекс України, позначений посиленням податкового тягаря. Малий бізнес, і без того позбавлений особливих стимулів та підтримки з боку держави, отримав вкрай обмежені можливості для здійснення економічної діяльності. Неспроможність сплачувати загальний податок, на який має бути переведений малий бізнес, призведе до його подальшого переходу «у тінь», а в окремих випадках, і до згортання діяльності.

Аналіз стану розвитку малого підприємництва свідчить про наявність проблем, що стримують розвиток даного сектору економіки та не дозволяють в повній мірі розкрити його потенціал підприємництва, серед таких слід зазначити:

1) неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого підприємництва, так і підприємництва в цілому;

2) високі податки, що змушує деяких суб'єктів малого та середнього підприємництва йти в тіньову економіку;

3) недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка малих підприємств;

4) відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого бізнесу;

5) недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;

6) обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;

7) недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності [6].

Формування ринкової економіки в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в  усіх галузях. Розвиток саме малого бізнесу є одним із найперспективніших засобів створення конкурентної ринкової системи. Малий і середній бізнес вважається найбільш динамічним елементом у структурі господарської діяльності [7].

Для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно, щоб держава приділяла першочергову увагу інтересам малого бізнесу. Державні органи мають постійно стимулювати розвиток зазначеного сектора, за допомогою більш м’якої регламентації його діяльності, запровадження відповідних фінансових заохочень та гнучких механізмів регулювання ринку праці [8].

Таким чином, шляхи вирішення проблем малого бізнесу в Україні можна покращити за рахунок:

1) створення раціональної нормативно-правової бази:

- розробка і прийняття  нової спрощеної системи бухгалтерського і податкового обліку та звітності малих підприємств;

- прийняття закону «Про малий бізнес», який регулюватиме всі економічні та правові аспекти забезпечення розвитку малого підприємництва;

- внесення змін до вже діючих законів, що визначають межі регулювання малим бізнесом: закони «Про підприємництво», «Про підприємництва в Україні» тощо.

2) організація фінансової підтримки і допомоги малому бізнесу:

- створення спеціальних установ для кредитування малих підприємств;

- використання  Фонду сприяння зайнятості населення на розвиток малих підприємств;

- спрощення податкового законодавства і зменшення кількості зборів і відрахувань;

- віднесення на собівартість витрат, що пов’язані з формуванням страхового фонду в процесі кредитування;

- надання малим підприємствам державних гарантій у вигляді державних боргових зобов’язань.

3) організаційне забезпечення малого бізнесу:

- впровадження регіональних програм підтримки і розвитку малих підприємств;

- створення незалежної системи реєстрації та ліквідації малих підприємств;

- організація роботи окремої ланки виконавчої влади, яка би займалася виключно питаннями малого бізнесу.

4) створення забезпеченості інформацією та кадрами:

- створення спеціалізованих консультативних центрів по наданню інформації підприємцям;

- покращення освітніх програм напрямків підприємництва і бізнесу;

- організація програм підготовки і перепідготовки кадрів за державний рахунок.

Важливим кроком у розвитку підприємств малого бізнесу має стати стимулювання інвестицій та інновацій у цьому секторі, починаючи від податкового стимулювання та закінчуючи державними закупівлями та дослідженнями, які фінансуватимуться державою. Адже цей сектор є найбільш придатним до впровадження новаторських ідей у короткі терміни.

Висновки. Ситуація щодо розвитку малого підприємництва в Україні залишається на такому ж незадовільному рівні. Законодавчі органи і надалі намагаються  усувати основні недоліки, проте поки що не досить ефективно. Таким чином, основними шляхами покращення стану розвитку малого підприємництва в Україні є створення нормативно-правової бази зі сприятливими умовами, а також вдосконалення податкової політики та забезпечення раціонального функціонування спрощеної системи оподаткування. У подальшому ці проблеми необхідно постійно координувати і вирішувати якнайшвидше.

Література:

1. Жаліл Я.А. Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні: Зб. ст. / Я.А. Жаліл // Сер. «Безпека економічних трансформацій». – К. : Альтерпрес. – 2002. – №19. – С. 118.

2. Господарський кодекс України : за станом на 2 грудня 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Донецьк : Парлам. вид-во, 2003.

3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

4. Варналій З. Мале підприємництво: основи теорії і практики: монографія / Захарій Варналій. – К. : Знання, 2010. – 302 с.

5. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» : за станом від 10 червня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001. – №7.

6.  Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О.С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

7. Бех Н. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні / Н. Бех // Галицький економічний вісник. –  2010.  – № 1(26). –  С. 16-18.

8. Погорелов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства / Ю.С. Погорелов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 51-59.

9. Воротіна Л.І. Соціальна відповідальність підприємств малого бізнесу в конкурентному середовищі / Л.І. Воротіна // Київський університет. – 2008. №15. – С. 87-91.

10. Колесникова Л.А. Малый и средний бизнес: эволюция понятий и проблема определения / Л.А. Колесникова // Вопросы экономики. – 1996. – №7. – С. 46-58.

Категория: Секция 3 | Добавил: Zhesha (15.03.2013)
Просмотров: 995 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 3
1 Ксения  
Стать составлена грамотно, содержит свежую статистическую информацию и полностью раскрывает поставленные авторами цели.

2 Дарья  
В статье полностью раскрыта цель, приведены конкретные цифры и проблемы в сфере малого и среднего бизнеса. Приведены интересные факты и показано множество интересной статистической информации. Хорошо описаны пути решения проблем малого и среднего бизнеса.

3 Наталья  
Спасибо авторам за интересную статью!

Имя *:
Email *:
Код *: